Hozzájárulok, hogy a Szabó Miklós egyéni vállalkozó (székhely: Frankel Leó Utca 20. 8400 Ajka, adószám: 63514137-1-39)(továbbiakban: Vállalkozó), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Vállalkozó számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és aláírásával iratkozhatom fel. A Vállalkozó a hírlevél küldése céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben a Vállalkozó minden személyes adatomat a nyilvántartásából haladéktalanul törölni köteles, és részemre a továbbiakban hírlevelet nem küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatás visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem a Vállalkozó e-mail címére, illetve a Vállalkozó alábbi postázási címére (Szabó Miklós, Frankel Leó Utca 20. 8400 Ajka).

Az adatkezelés célja: az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek a Vállalkozó aktuális akcióiról történő tájékoztatása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hírlevél küldési szolgáltatás időtartamának végéig, illetve az Érintett által a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

Az adatkezelés címzettjei: a Vállalkozó ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Vállalkozó informatikusa. A Vállalkozó adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

Az adatkezelés módja: A Vállalkozó adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak.

A Vállalkozó személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban: tájékoztatást kérhetek a személyes adatok kezelésének módjáról, visszajelzést kérhetek arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, kérhetem a személyes adataim indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és kérhetem a személyes adataim törlését („elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá panaszt tehetek a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhetek.

Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Vállalkozót is.

A Vállalkozó köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott adataimról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Vállalkozó a tájékoztatási kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Vállalkozóhoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Vállalkozó költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Vállalkozó visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely Vállalkozó honlapján található.

A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok:
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.